Verksted 6 (V6)

Hvordan ivareta kjerneelementene i arbeidet med matematikk på ungdomstrinnet?

«Alle i klassen kan være med å utforske!» er et utsagn hentet fra matematikk­konkurransen UngeAbel. På dette verkstedet vil deltakerne bli kjent med UngeAbel for 9. trinn som LAMIS arrangerer hvert år. Vi skal arbeide med oppgaver fra innledende runder, semifinale- og finaleoppgaver samt fordypningsoppgaver og se hva som gjør at disse oppgavene er problemløsende og utforskende, ofte har flere løsninger og representerer ulike temaer. Hovedtyngden vil være på fordypnings­oppgaven fordi den utfordrer elevenes utholdenhet, krever at de skal uttrykke seg skriftlig, fordrer bruk av ulike representasjoner og gir muligheter for elever med lav og høy måloppnåelse. Innledende uttalelse viser hvor overrasket elevene var over at alle i klassen deltok og produserte noe under arbeidet med fordypningsoppgaven. Gjennom oppgaveløsingen underveis identifiseres kjerneelementene. Målet er en bevisstgjøring på hva slags oppgaver som ivaretar kjerneelementene. 
Verkstedholderne har analysert en av fordypningsoppgavene fra UngeAbel opp mot kjerneelementene og konkludert med at denne ivaretar dybdelæring.

Tirsdag 26. november kl. 13.00-14.20
Rom:
Målgruppe: ungdomstrinnet
Antall deltakere: 35

Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS)

Marianne%20Maugesten.jpgMarianne Maugesten er førstelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun har lang erfaring både som lærer i ungdomsskolen og i lærer­utdanninga. Forskningsinteressene er læreres læring og utvikling av læreplaner. Hun har undervist på Grunn­skolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 og arbeider med etter- og videreutdanning for lærere. Hun har skrevet læreverk for ungdomstrinnet og bok og kapitler i bøker til bruk i lærerutdanninga. Hun er styremedlem i Lamis, har skrevet Matematikkdaghefte og leder juryen i UngeAbel-konkurransen.

 Monica%20Nordbakke.jpgMonica Nordbakke er høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold, Avd. for lærerutdanning. Der har hun ansvar for matematikkemner innenfor Master i grunnskolelærer­utdanning for 5-10 og bidrar til kompetanseheving av lærere innenfor etter – og videreutdanning. Hun er utdannet allmennlærer og har tatt master i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder. Monica sitter i styret i LAMIS Østfold, har vært med på å skrive Matematikkdagheftet for 2013 og er spesielt opptatt av en problemløsende og tilpasset opplæring i matematikkfaget. Hun sitter i juryen for Unge Abel.