Verksted 4 (V4)

Kjerneelementene i matematikk – hva betyr det for valg av aktiviteter?

Hvilke grep må læreren gjøre for å få elevene til å utforske, tørre å gjøre feil, resonnere, argumentere for og begrunne sine ideer og løsninger, kunne bruke ulike representasjoner, abstrahere og generalisere innenfor alle de matematiske kunnskapsområdene?

Fagfornyelsen har en ambisjon om at elever skal få mulighet til å utvikle skaperglede, engasjement og evne til nytenking. For å legge til rette for dette er utforsking, undring og nysgjerrighet gjennom lek, variasjon i oppgaver og læringsarenaer vektlagt i de nye læreplanutkastene i matematikk.  Det legges også vekt på at elever skal snakke mer matematikk.

Kompetansemålene i matematikk er bygget opp rundt fagets seks kjerneelementer. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i faget, og bidra til at elever over tid utvikler forståelse. Kjerneelementet utforsking og problemløsning er sentralt i planene. Elever som får tid til å tenke, reflektere, resonnere og stille spørsmål, vil oppleve matematikk som mer spennende og kreativt. Utforsking legger vekt på elever som leter etter mønster, finner sammenhenger og diskuterer seg frem til en felles forståelse. Strategier og framgangsmåter er viktigere enn løsninger. Argumentasjon, resonnering og det å vurdere om løsninger er gyldige må gjennomsyre hele opplæringsløpet. 

På verkstedet vil vi vise eksempler på oppgaver som gir rom for mange mulige fremgangsmåter og strategier der elevene får muligheten til å oppdage sammenhenger selv gjennom matematiske samtaler. Oppgavene legger vekt på at elevene utvikler kognitiv kondis. Vi vil blant annet benytte oppgaver fra vår digitale oppgavebank og fra UngeAbel og gi eksempler på hvordan disse oppgavene gir anledning til å arbeide med fagets kjerneelementer. Vi vil også gi eksempler må hvordan «vanlige matematikkoppgaver» kan gjøres mer utforskende, og sammen teste ut dette i praksis. Et viktig fokus blir hvordan få aktive, kreative og medvirkende elever som reflekterer om læring. 

Tirsdag 26. november kl. 13.00 - 14.20
Rom: 
Målgruppe: småtrinnet og mellomtrinnet

Landslaget for matematikk i skolen (LAMIS) ved sentralstyremedlemmer:

Henrik%20Kirkegaard.jpgHenrik Kirkegaard jobber på en barneskole i Ålesund. Han har undervist i matematikk fra 1. - 10. klasse, har vært lærer i Danmark siden 1981 og i Norge siden 1992. Han har vært med i LAMIS nesten fra begynnelsen. Han har vært med i hovedstyret, vært med å arrangere sommerkurs, holdt utallige kurs og verksteder, vært med på å skrive matematikkdagsheftet og vært med på å opprette lokallaget på Sunnmøre. 

Inger%20Lise%20Ris%C3%B8y.jpgInger-Lise Risøy jobber på Krokstad skole i Nedre Eiker. 1 - 7.skole. Hun er undervisningsinspektør og matematikklærer i tillegg til prosjektgruppa i realfagsatsingen i Nedre Eiker. Hun var med å starte lokallaget LAMIS Nedre Buskerud i 2005. 

Renate%20Jensen.pngRenate Jensen arbeider som rådgiver i Fagavdeling skole i Bergen Kommune, med kvalitetsoppfølging og støtte og veiledning med fokus på matematikk og regning som hovedområder. Hun har vært leder i LAMIS fra august 2017. Hun har i fagfornyelsen vært med i gruppen som skrev kjerneelementer i matematikk og leder for læreplangruppen i matematikk.