Verksted 13 (V 13)

Kjerneelementene i praksis.

En matematikkundervisning der kjerneelementene er sentrale gir elevene gode muligheter til å utvikle relasjonell begrepsforståelse – som er en forutsetning for dybdelæring. Men hvordan kan en slik undervisning se ut i praksis: Hvordan lærer elevene seg utforsking og problemløsing? Hva er en matematisk modell? Hvilke betingelser må være oppfylt for at elevene skal kunne utforme egne resonnement og argumentere for sine synspunkter? Hva betyr det at matematikk kan representeres på mange måter? Når kan vi forvente at elevene er modne nok til å abstrahere og generalisere?

Spørsmålene er mange. I dette verkstedet skal vi med utgangspunkt i ressursene fra prosjektet Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM) prøve ut og drøfte hvordan kjerneelementene kan få en sentral plass i undervisningen. Den matematiske samtalen står sentralt i en slik undervisning der spiller læreren en sentral rolle. Gjennom aktivitetene vi legger opp til, får vi også modellert ulike typer matematiske samtaler.

På nettsiden https://www.matematikksenteret.no/mamkan du lese et mer utfyllende svar på spørsmålet «Hva er MAM?». Det er forsket på mulighetene for læreres læring gjennom MAM-modellen. Vi vil presentere noen av funnene på verkstedet.

Tirsdag 26. november kl. 14.45-16.05
Rom:

astrid2.jpgmorten.jpgsvein.jpg

 

Astrid Bondø, Morten Svorkmo og Svein H. Torkildsen
Alle tre verkstedholderne var med i gruppen som utviklet ressursene til MAM-prosjektet. De var veiledere i pilotprosjektet som ble gjennomført med 30 lærere skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Skoleåret 2018/2019 har de startet opp veiledning med tre nye lærergrupper. I tillegg blir denne måten å drive kompetanseutvikling på modellert i realfagskommuner Matematikksenteret samarbeider med. Både Astrid, Morten og Svein er involvert i dette arbeidet.