Verksted 31 (V31)

Rike, utforskende og åpne oppgaver på mellomtrinn og ungdomstrinn. Hvordan får vi det til?

Verkstedet tar utgangspunkt i et samarbeid mellom en lærerutdanningsskole og Høgskolen i Østfold. Lærerne ved lærerutdanningsskolen ønsket å øke sin kompetanse om utforskende, rike og åpne oppgaver for å kunne arbeide mer i tråd med Fagfornyelsen. De har på to samlinger blitt kjent med slike oppgaver, prøvd ut oppgavene i egne klasser på mellomtrinn og 8. trinn, tatt med elevsvar til samlingene og diskutert utfordringer ved å arbeide med disse oppgavene i klassen. På samlingene har begrepet dybdelæring og kjerneelementene blitt knyttet til utforskende, rike og åpne oppgaver. Gjennom svar på refleksjonsspørsmål til lærerutdanneren og diskusjon på samling, uttrykte lærerne at de hadde mange positive erfaringer med bruk av disse oppgavetypene, men de trengte kompetanse i forbindelse med at lærerrollen ble endret. Spørsmål og utfordringer de kom med i diskusjonene var: Hvordan kan jeg forberede meg på denne type undervisning, hvilke spørsmål kan elevene komme med, hva hvis jeg ikke kan svare på spørsmål fra elevene, hvordan oppsummere elevenes arbeid, hvordan stille spørsmål for å hjelpe elevene videre, hvordan utvikle den kognitive kondisen til elevene? Disse spørsmålene danner utgangspunkt for planlegging av undervisningsøkter høsten 2019 mellom lærerutdanner og lærerne. Vi kommer til å ta utgangspunkt i Stein, Engle, Smith og Hughes (2008) artikkel om de fem praksiser, Torkildsens (2016) artikkel om Undervisning – Planlegging, prosess og produkt samt Wæges (2015) artikkel Samtaletrekk – redskaper i matematiske diskusjoner. 

På verkstedet får deltakerne prøve seg på utforskende, rike og åpne oppgaver, relatere oppgavene til kjerneelementene, se elevsvar på oppgavene og diskutere hvordan de kan møte utfordringer som lærerne i mitt prosjekt mente de trengte mer kompetanse på.

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Max antall deltakere: 35

Målgruppe: lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn

Marianne%20Maugesten.jpgMarianne Maugestener førstelektor ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold. Hun har lang erfaring både som lærer i ungdomsskolen og i lærerutdanninga. Forskningsinteressene er læreres læring og utvikling av læreplaner. Hun har undervist på Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 og arbeider med etter- og videreutdanning for lærere. Hun har skrevet læreverk for ungdomstrinnet og bok og kapitler i bøker til bruk i lærerutdanninga. Kjenner godt til ungdomsskolen gjennom arbeid for Utdanningsdirektoratet. Hun er styremedlem i Lamis, har skrevet Matematikkdaghefte og leder juryen i UngeAbel- konkurransen.