Faglitteratur

Oversikt over rapporter og artikler som er utarbeidet ved Matematikksenteret, og annen relevant forskningslitteratur.

 

Rapporter

 

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk 

Denne artikkelen setter fokus på forskning om god læring og undervisning i matematikk ved å gi en sammenfattet og lett tilgjengelig - men samtidig faglig robust - oversikt over sentrale ideer innen dette forskningsfeltet. Det refereres til både norsk og internasjonal litteratur, men den norske konteksten beholdes som bakgrunn.
Rapporten er skrevet av Mona Nosrati og Kjersti Wæge, Matematikksenteret.

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk

 

Vurdering av eksamen i matematikk

En gjennomgang og vurdering av eksamensoppgaver og eksamensresultater i utvalgte matematikkfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 
Rapporten er skrevet av Tor Andersen, Ulf Steinar Berg, Kay Ronny Dahl, Grethe Ravlo og Kjersti Wæge, alle fra Matematikksenteret.  Vurdering av eksamen i matematikk

 
   

Anbefalt litteratur

 
Prinsiples to Actions - Ensuring mathematical success for all
National council of teachers of mathematics
ISBN 978-0-87353-774-2
p%20to%20a.jpg
Classroom discussions - using math talk to help students learn
Chapin, O´Connor, Anderson
ISBN 978-1-935099-01-7
classroom%20discussions.jpg
Intentional talk - How to structure and lead productive mathematical discussions
Kazemi, Hintz
ISBN 978157110976
international%20talk.jpg
5 Practices for orchestrating productive mathematics discussion
Smith, Stein
ISBN 978-0-87353-677-6
5%20practices.jpg
Thinking Mathematically
Carpenter, Franke, Levi
ISBN 0-325-00565-6

thinkingMathematicallyAritAlgebra.jpg

Motivasjon i matematikk
Kjersti Wæge, Mona Nosrati 
ISBN: 9788215026190

 

101 grep for å aktivisere elevene i matematikk
Elise Klaveness, Lisbet Karlsen, Kåre Kverndokken
ISBN: 9788245024524

 

Artikler

 

Tallforståelse

Med utgangspunkt i Trådmodellen som beskriver matematisk kompetanse, gir artikkelen
en forklaring på hvordan tallforståelse kan knyttes til hver enkelt tråd i modellen.
Forklaringene er illustrert med en rekke eksempler.

Last ned artikkel skrevet av Anita Valenta, Matematikksenteret.

Last ned kort oversikt på Trådmodellen knyttet til tallforståelse.

 

Barns strategier i arbeid med tall

Barns utvikler strategier for å løse matematiske problem i sin hverdag. Disse uformelle kunnskapen danner grunnlaget for barnas videre utvikling av forståelse i matematikk. Artikkelen gir eksempler på hvordan ulike strategier kan brukes både i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. 

Last ned artikkel skrevet av Olaug Ellen Lona Svingen, Matematikksenteret.

 

Argumentasjon og regnestrategier

Resonnering og argumentasjon er selve kjernen i alt matematisk arbeid. Det ligger i matematikkens natur at en alltid skal kunne argumentere for sin fremgangsmåte. Et slikt argument skal være slik at det ikke gir rom for tvil om at strategien fører frem, og at den gir en riktig konklusjon. Argumentasjon er også svært viktig for elevers læring og utvikling av forståelse i matematikk.  I artikkelen drøfter forfatterne hva matematisk argumentasjon knyttet til arbeid med regnestrategier på barnetrinnet kan være, og hvordan læreren kan legge til rette til elevers arbeid med argumentasjon.

Last ned artikkel skrevet av Ole Enge, HiST og Anita Valenta, Matematikksenteret og publisert i Tangenten 4/2011.

 

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk

En rapport som gir en kort oversikt på hva nyere didaktisk forskning beskriver som
god læring og undervisning i matematikk.

Last ned rapport skrevet av K. Wæge og M. Nosrati, 2015, Matematikksenteret.

 

Telle i kor

Artikkelen viser hvordan aktiviteten Telle i kor kan bidra til at elevene utvikler en god tallforståelse. Planlegging er sentralt i alt undervisningsarbeid, og artikkelen gir leseren oversikt over hvilke momenter det bør tas hensyn til både i planleggingen og gjennomføringen.

Last ned artikkel skrevet av Morten Svorkmo, Matematikksenteret.

 

Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse

Aktiviteten Kvikkbilde er designet for å engasjere elever i å visualisere tall og å forme mentale representasjoner av en mengde som for eksempel er presentert gjennom grupper av objekter eller symboler. Artikkelen peker på sentrale matematiske ideer som kan representeres i et kvikkbilde og gir leseren oversikt over hvilke momenter det bør tas hensyn til både i planleggingen og gjennomføringen.

Last ned artikkel skrevet av Astrid Bondø, Matematikksenteret.

 

Oppgavestrenger i arbeid med tallforståelse

En oppgavestreng består av 4-6 relaterte regnestykker som er designet for å engasjere elever i en diskusjon om en gitt strategi i arbeid med en regneoperasjon. Artikkelen gir eksempler på oppgavestrenger knyttet til subtraksjon, multiplikasjon og divisjon og drøfter hvordan de kan brukes i arbeid med utvikling av tallforståelse.

Last ned artikkel skrevet av Anita Valenta, Matematikksenteret.

 

Undervisning - Planlegging, prosess og produkt

Ambisiøs matematikkundervisning har som mål å fremme elevenes utforsking og resonnement slik at de kan utvikle sin matematiske forståelse. Det forutsetter at læreren går i dybden med sine spørsmål og holder fokus i den matematiske samtalen. Det krever grundig planlegging, vel gjennomtenkt gjennomføring og kontinuerlig vurdering. Artikkelen peker på momenter læreren bør tenke gjennom og forberede seg på i de ulike fasene av undervisningen.

Last ned artikkel, med eksempler fra barnetrinnet, skrevet av Svein H. Torkildsen, Matematikksenteret.

Last ned refleksjonsspørsmål til artikkelen.

Last ned artikkelen, Undervisning - Planlegging, prosess og produkt, med eksempler fra videregående skole (og ungdomstrinn), skrevet av Ingvill Stedøy, Matematikksenteret.

 

Kommunikasjon

Masteroppgave fra NTNU skrevet av Anne Lise Øvstebø Vesterdal:
Kommunikasjon mellom lærer og elever i et undersøkende og et tradisjonelt matematikklasserom.

Last ned utdrag av teorikapitlet som handler om ulike typer kommunikasjon.

Last ned hele masteroppgaven.

 

Problemløsing

Masteroppgave ved NTNU skrevet av Lene Grøterud Leer: Vurdering av matematisk problemløsing.
Last ned utdrag av teorikapitlet som handler om problemløsing. Last ned hele masteroppgaven.

Artikkelen Hvorfor problemløsning?, om problemløsing med eksempler fra ungdomstrinn og videregående. Artikkelen er skrevet av Ingvill Stedøy og Svein Torkildsen.

 

Matematikklærerkompetanse

Artikkelen presenterer en modell som viser hvilken kompetanse matematikklærere må ha
for å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere ambisiøs matematikkundervisning.

Last ned artikkel skrevet av Anita Valenta, Matematikksenteret.

 

Samtaletrekk

En omtale av sju produktive samtaletrekk illustrert med eksempler.

Last ned artikkel skrevet av Kjersti Wæge, Matematikksenteret og publisert i Tangenten 2/2015.

Last ned kort oversikt.