Utematematikk

Flaskebowling
Hvordan legge til rette for god matematikkundervisning utendørs?

Når opplæringen flyttes utendørs gir det rom for variasjon blant annet ved å kombinere bevegelse, fysisk aktivitet og læring i matematikk. Det kan også åpne for kreativ tenking og mange spennede diskusjoner. Men utematematikk i seg selv gir ingen garanti for at læring skjer. For at læringsutbyttet hos elevene skal bli størst mulig, er det nødvendig å knytte uteaktiviteten sammen med for- og etterarbeid. Den enkelte elevens erfaringer ute må knyttes til det faglige innholdet og målet for opplæringen.

Les mer om utematematikk 
 

  Ressurs Hva lærer elevene? 
 

Bowling

Bowling kan gjennomføres med ulike faglige mål. Filmen viser eksempel på hvordan elevene bruker tallene og de fire regneartene til å til å nå et måltall.

Målgruppe: Alle

 

Skritt og fot

Aktiviteten egner seg til å introdusere variabelbegrepet og symbolsk algebra. Elevene utfordres på å utrykke en hendelse de selv er med på, egne ord og symbolsk.

Målgruppe: Mellomtrinn og Ungdomstrinn

 

Fra%20hj%C3%B8rne%20til%20hj%C3%B8rne2.png

Fra hjørne til hjørne

Elevene kan utforske sammenhengen mellom antall flytt og størrelsen til et rutenett og/eller lage en algoritme som trinnvis beskriver bevegelsene i rutenettet.

Målgruppe: Alle

  hannes%20blomsterbed%20II.jpg

Hannes blomsterbed

I denne aktiviteten får elevene erfaringer med brøkbegrepet. Elevene skal løse et problem som omhandler å finne brøkdelen av en hel.

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn.

 

Strikkhopp med Barbie

Elevene skal beregne hvor mange strikk som trengs når Barbie skal hoppe i strikk fra en gitt høyde. Oppgaven er en matematisk modelleringsaktivitet og elevene må ta stilling til flere variabler underveis i arbeidet. 

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn 

  kongler2.jpg

Kongler

Elevene skal samle og gruppere kongler (e.l) etter gitte opplysninger. De skal forklare og argumentere for strategiene de bruker og løsningene de finner. 

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn

  sirkel2.png

Hvor kan det være?

Elevene skal plassere seg selv på steder ut fra instruksjoner fra læreren. Elevene skal få erfaring med og forståelse av geometriske steder ved å bruke kunnskaper om sirkel, midtnormal, parallelle linjer og avstander.

Målgruppe: Alle

  matteOL2.gif

Matematikkolympiade

Gjennom varierte aktiviteter får elevene praktiske erfaringer med måling. Aktivitetene innebærer blant annet å måle og sammenligne størrelser som gjelder tid, lengde, areal og volum. 

Målgruppe: Alle

  Lang%2C%20lang%20rekke.png

Lang, lang linje - statistikk med kroppen

Elevene får bruke seg selv som konkreter når de skal samle inn data, lage søylediagram og kurvediagram, regne gjennomsnitt, finne typetall og median.

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn

  Fire%20elever%20-%20to%20ulike%20avstander.png

Fire elever - to ulike avstander

Problemløsing og utforsking.
Elevene skal bruke kunnskaper de har om geometriske former til å utforske avstander mellom punkter og linjer i ulike figurer.

Målgruppe: Mellomtrinn og ungdomstrinn

 

 Tr%C3%A5dfirkanter_0.jpg

Trådfirkanter

Oppgaven har en praktisk tilnærming og er en god måte å forsterke kunnskap om egenskaper til firkanter på. Ved å arbeide i grupper får elevene mulighet til å løse oppgaven i samarbeid med andre, og det kan bli verdifulle diskusjoner.

Målgruppe: Passer for barnetrinn 

  Gjett%20innholdet%20i%20boksene.png

Gjett innholdet i boksene

Gjennom å observere og utforske (riste på, lytte, veie) boksene, skal gruppene prøve å resonnere seg fram til hva boksene kan inneholde. Elevene må bruke begreper for å sammenligne størrelser på de ulike boksene og beskrive innholdet.

Målgruppe:  Småtrinn

  jakten%20pa%CC%8A%20bostaver1.png

Jakten på bokstaver og tallsymboler i naturen

I denne aktiviteten får barna utforske tallsymboler og bokstaver i naturen. De får også erfare at tallene kan representeres på ulike måter.

Målgruppe: Småtrinn

  Jakten%20pa%CC%8A%20mengden%205.png

Jakten på mengden 5

Hensikten med aktiviteten er at barna samler 5- mengder av ulike ting og deretter reflekterer over hva som er likt og ulikt med de ulike mengdene. Barna kan videre bli oppmuntret til å reflektere over hvordan de representerer mengden 5, og om de gjenkjenner en slik mengde uten å telle (simultanoppfatning).

Målgruppe: Småtrinn

 

Utematematikk for de yngste

Inspirasjonsfilmer:

  Mattelist%20408.jpeg

Å finne veien på tur 

Denne aktiviteten kan dere gjennomføre når dere er på vei til et kjent turmål. For å utvikle orienteringsevnen sin må barna få tid og mulighet til å finne fram selv. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

 

  Mattelist%20403.jpg

Se den minste er tyngst!

Begynn aktiviteten med å lage en veiestasjon sammen med barna ute i skogen eller i fjæra. La barna utforske vekten dere har laget, ved å sette naturmaterialer på hver side av den og se hva som skjer. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

  Mattelist%20379.jpg

Fantasidyr

Aktiviteten starter med at dere sammen finner steiner, tang, skjell, pinner og annet naturmateriale dere lett får tak i. Oppmuntre barna til å sette ord på de ulike materialene og egenskapene deres. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

  Hva%20ser%20du2.jpg

Hva ser du? 

Denne aktiviteten leker dere utendørs. Det er en variant av “Kims lek” der barna skal lete etter endringer i omgivelsene. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

  Mattelist%20372.jpg

Lag en utstilling ute

Ta med barna på tur, og be dem velge seg noe som de skal samle på mens dere går, for eksempel steiner, skjell eller kongler. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

  Mattelist%20371.jpg

Sykling med tidtaking

Barn liker ofte å sykle ute i barnehagen. De utfordrer seg selv med både fart og vanskelige ruter. Du kan berike denne typen lek med erfaringer med tid ved å tilby barna timeglass eller stoppeklokke.

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

  Mattelist%20365.jpg

Jeg gikk en tur på stien

Denne aktiviteten passer å gjøre i uterommet på tur eller ved barnehagen. Be barna samle sammen materialer og lage en sammenhengende sti med begynnelse og slutt. 

Målgruppe: Barnehage og småtrinn

 

matematikkorg.png

Ideer til matematikkdag

La elevene planlegge og arrangere en matematikkdag for de andre klassene på skolen. Involver andre fag og benytt dere av store fellesarealer, gymsaler og uteområde.

Målgruppe: Alle