Verksted 29 (V 29)

Gir rike oppgaver rik undervisning?

Rike oppgaver, åpne oppgaver, problemløsingsoppgaver og LIST-oppgaver (Lav Inngangsterskel Stor Takhøyde) er betegnelser på oppgaver med mange av de samme kvalitetene. Hensikten med å bruke slike oppgaver i undervisningen er at alle elever skal utfordres og motiveres, at oppgavene skal skape nysgjerrighet og oppmuntre til refleksjon rundt egen tenking. 
Er det noen forutsetninger for hva elevene må kunne for å få et godt utbytte av slike oppgaver? Hva må læreren kunne? Dersom elevene skal få utbytte av det potensialet som finnes i slike oppgaver, hvilke krav stilles til lærerens undervisning? 

Kjerneelementene i Fagfornyelsen gir tydelige føringer om hvilke arbeidsmåter som skal vektlegges i matematikk. Utfordringen vår som lærere er å omsette dette til praksis slik at bruk av rike oppgaver også gjør noe med undervisningen. Verkstedet vil gi noen ideer til hvordan dette kan gjøres. Som lærer gjennom mange år har jeg brukt slike oppgaver i egen undervisning, og jeg vil bruke eksempler derfra og også gi noen tips til hvor en kan finne oppgaver som kan berike undervisningen. 

Onsdag 27. november kl. 10.30-11.50
Rom: 
Målgruppe: Barnetrinn (1.- 7. trinn)

Morten SvorkmoMorten Svorkmoer ansatt ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret). I tillegg til å være prosjektmedarbeider på MAM-prosjektet, arbeider han blant annet med å utvikle nasjonale prøver og veiledningsmateriell for 5. trinn. Morten har gjennom flere år utviklet oppgaver til Kengurukonkurransen. Han har 30 års undervisningspraksis fra alle trinn i grunnskolen, hovedsaklig på mellomtrinnet.