Modul 6 - Oppgavestreng

Gjennomføring av en oppgavestreng tar gjerne 20-25 min.

Forarbeid

Individuelt arbeid

og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.

 • Forrige gang så dere på filmen ”Bruk av snille tall." Se nå på noen av de andre filmene og diskusjonsspørsmål knyttet til Oppgavestrenger.

Gruppearbeid

 • Del momentene dere har notert hver for dere med hverandre.
 • Hva mener dere kan være spesielt utfordrende for lærere under planlegging og gjennomføring av en oppgavestreng?

Planlegging og øving

Dere skal sammen planlegge en ny oppgavestreng som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med.

Denne gangen skal aktiviteten inneholde argumentasjon for en strategi eller egenskap som et sentralt element.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for oppgavestrenger. Tenk gjennom hvilken betydning de ulike momentene som skisseres der har for den oppgavestrengen dere velger. Arbeidet skal munne ut i et undervisningsnotat. Tenk spesielt gjennom:
  • hvilken strategi som skal fremheves og argumenteres for i aktiviteten
  • om dere har som mål at det skal argumenteres for strategien på enkelteksempler eller generelt ‒ se artikkelen om aspekter ved tallforståelse, under resonnering
  • skisser en argumentasjon som kan betraktes som et representasjonsbevis (jf. artikkelen om argumentasjon og regnestrategier)
  • tenk gjennom hva som kan være utfordrende for elevene i overgangene mellom de ulike representasjoner som kan tenkes å komme opp i samtalen og hvordan dere kan lede diskusjonen slik at de ulike representasjonene kobles tett sammen
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.
   

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på:

 • hvordan dere skal introdusere og kobler sammen de ulike representasjonene slik at de leder mot målet for aktiviteten
 • å plassere representasjonene slik at det er lett å se sammenhengen mellom dem
 • hvordan dere kan bruke representasjonene til å argumentere for gyldigheten til strategien eller egenskapen som er mål for timen
   

Husk at dere står sammen om planlegging, øving og utprøving. Alle deltar på like fot med innspill til planlegging og gjennom «time-out» under øving og utprøving.

​​​​​

Utprøving

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • Hvilke representasjoner ble brukt i aktiviteten?
  I hvilken grad ble de ulike representasjonene knyttet sammen?
  Er det andre representasjoner som kunne passet bedre?
 • Ble argumentasjonen slik dere har planlagt?
  I hvilken grad klarte dere å tilpasse planen og spille videre på elevers innspill under diskusjonen?
  Hva kunne dere gjøre annerledes?
 • Hvilke muligheter for elevers læring ser dere i aktiviteten Oppgavestreng?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikkundervisning og -læring  generelt vil dere ta med dere videre?