Modul 9 - Problemløsing

En problemløsningsoppgave kan ta alt fra 20 min til 60 min, avhengig av oppgaven og hvorvidt det er aktuelt å samle elevene til en felles diskusjon i løpet av perioden de arbeider med problemet. 

Forarbeid

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

Diskuter spørsmålene knyttet til artikkelen og momenter dere har markert under lesingen.

Planlegging og øving

Gruppearbeid

Dere skal sammen planlegge en problemløsningsaktivitet som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med. Problemet skal både ha et prosessmål og et matematisk mål.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Problemløsingsoppgaver, og diskuter dere fram til enighet om de ulike momentene som skisseres der. Lag et undervisningsnotat for den oppgaven dere har valgt. Tenk spesielt gjennom:
  • er det rimelig å forvente at aktiviteten dere har planlagt ER en problemløsningsaktivitet for elevene, at de ikke har en løsning med en gang?
  • hvordan organisere aktiviteten slik at elevene får gode muligheter for å delta i problemløsingen og lære både den strategien og matematikken dere ha som mål for timen?
  • hva skal dere ta opp i fellesdiskusjoner underveis/ved oppsummering for å fremme de faglige målene?
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

Bruk «time-out» underveis i øvingen. En lærer gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Læreren gjennom introduksjonen «elevene» i samarbeid velger ulike måter å løse problemet på og skriver hver sitt tenkte elevsvar med utgangspunkt i de forventede elevsvarene dere har diskutert under planleggingen. Øvingen blir da todelt:

 1. Læreren introduserer problemet.
 2. Simulering av en oppsummering. «Elever» viser læreren sine løsninger og læreren gjennomfører en oppsummering som planlagt. Legg vekt på å orientere «elevenes» oppmerksomhet mot andres løsninger. Bruk samtaletrekkene aktivt og sørg for å få fram både prosessmålet og det matematiske målet.

Utprøving

La elevene få egne ark å skrive på slik at dere kan samle inn løsningene etterpå!

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer hver sin elevgruppe og tar notater av hvordan gruppen arbeider med problemet.
  • Hvilke strategier bruker de?
  • Endrer de strategi underveis?
  • Hvilke matematisk utfordringer møter de?
  • Hvordan blir de matematiske utfordringene løst?
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at oppsummeringen er gjennomført.
 • Saml inn elevenes løsninger.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under av oppsummeringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • Hvilke muligheter for læring fikk elevene i arbeidet med denne aktiviteten?
  I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
  Hva kunne dere gjøre annerledes?
 • I hvilken grad klarte dere å lede fellesdiskusjonen både mot prosessmålet og det matematiske målet samtidig som dere spilte på elevers løsningsforslag?
  Hvilke samtaletrekk brukte dere?
  Hva kunne dere gjort annerledes?
 • Hvilke representasjoner brukte elevene under arbeid med problemet?
  Hvilken rolle hadde de ulike representasjonene for elevers forståelse, resonnering og utvikling av strategier?
 • Hvilke erfaringer skal dere ta med til neste gang dere skal jobbe med problemløsning?