Modul 11 – Utforsking

Utforsking i matematikk handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane.

 (Utdanningsdirektoratet, 2020).

 Målet med denne modulen er at deltakerne skal

 • planlegge og lede ei undervisningsøkt der elevene arbeider utforskende
 • planlegge for å inspirere elevene til å utvide undersøkelsen
 • undersøke hvordan de kan vurdere elevenes kreativitet og utholdenhet

I denne modulen legger vi spesielt vekt på

 • kjerneelementet Utforsking og problemløsing
 • samtaletypen Hvorfor? La oss begrunne
 • samtaletrekkene Resonnere, Tilføye og Endre

Aktivitet: Tall i trekant
Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

 

MAM-syklus%20sirkel.png

1. Forberedelse

Tid: 30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Utforskende matematikkundervisning 

 • Noter tre momenter du ønsker å diskutere med kollegene.
 • Tenk på din egen undervisning. Har du praktisert utforskende undervisning i den betydningen du finner i artikkelen? Gi eksempler.

Ta notatene med til diskusjon i gruppe/plenum.
Hvis dere er færre enn ti lærere kan dere gjennomføre samarbeidet som en gruppe uten plenum.

2. Diskusjon av teori

Tid: (15 + 15) minutter

Grupper:
Den som leder modulen sørger for at 

 • alle i gruppen i tur og orden får si det de har merket seg
 • gruppen holder tiden og passer på at dere først og fremst samtaler om spørsmålene
 • blir enig om hva dere skal løfte fram i plenum og hvem som skal gjøre det

Plenum:
Gruppene deler momentene de har valgt ut.
Noter stikkord som dere kan ta med inn i planleggingen.

3. Felles planlegging

Tid: 60 minutter

Gå sammen i grupper på 6-10 personer.
Bruk Undervisningsnotat Modul 11 planlegg aktiviteten Tall i trekant med utgangspunkt i de fem praksisene forutse, observere, velge, bestemme rekkefølge og se sammenhenger. 

Diskuter de ulike momentene i undervisningsnotatet og bli enige om et felles notat. 

Dokumentet Beskrivelse av Tall i trekant kan være til hjelp i planleggingen.

Tenk gjennom:

Med tanke på kreativitet og utholdenhet, hvordan vil dere veilede 

 • elever som ikke kommer i gang
 • elever som står fast eller anser seg som ferdig
 • for å få elevene til å utvide oppgaven ved at de stiller spørsmål som leder til ny utforsking

Alle deltakerne noterer det dere blir enige om i undervisningsnotatet. La én av deltakerne passe tiden, slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta.
Velg til slutt hvem av dere som skal lede en øving mens kollegene er «elever». 

4. Øving

Tid: 30 minutter

Deltakerne i planleggingsgruppen øver på aktiviteten. En eller to deltakere har rollen som lærer, resten er «elever». «Læreren» følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. 

Både «læreren» og «elevene» kan be om Time-Out. Da tar dere et kort avbrekk for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen.
Det kan for eksempel dreie seg om hvordan dere vil få elevene til å lytte til hverandre og gi respons på medelevenes resonnement.

Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om (deler av) planleggingsgruppen deltar når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

5. Utprøving med elever

Tid: Hele eller deler av ei undervisningsøkt.

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt. Bruk Time-Out om dere er flere sammen om utprøvingen. 

Dere kan for eksempel diskutere hvordan dere kan

 • veilede elevene uten å ta fra dem egen utforsking
 • gi innspill til strategiene elevene bruker
 • gi respons på elevenes spørsmål og hypoteser

Dokumentasjon

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under utprøvingen.
 • Noter etter utprøvingen hva du mener du lyktes med og hva som var utfordrende.
 • Ta bilde av det tavlene/plakatene etter at aktiviteten er prøvd ut

Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat.

6. Vurdering/refleksjon

Tid: (20 + 10) minutter

Grupper: 
Deltakerne deler erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene. Ta runden slik at alle får presentere sine tanker og erfaringer. 

 • Hvordan argumenterte elevene for antall løsninger?
 • Fikk du fram elevenes forslag, forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler.
 • Hvilke elementer av utforskende undervisning lyktes dere med under utprøvingen? 
 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?

Hver gruppe noterer to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Plenum: 
Hver gruppe deler momentene de har valgt med kollegene.

Personer_transparent_gr%C3%B8nn.png

Til deg som leder modulen

Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

 1. Forberedelse: 30 minutter
 2. Diskusjon av teori: 30 minutter
 3. Felles planlegging: 60 minutter
 4. Øving: 30 minutter
 5. Utprøving med elever: Hele eller deler av en undervisningsøkt.
 6. Vurdering/refleksjon: 30 minutter

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede prosessen under diskusjon, planlegging, øving, utprøving og vurdering/refleksjon.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. 
 • Oppfordre deltakerne til å lese artikkelen før dere møtes til Diskusjon av teori.
 • Kopier til Felles planlegging
  • Undervisningsnotat Modul 11
  • Beskrivelse av Tall i trekant
  • Tall i trekant
  • Ta med kortstokker (en per gruppe)