Innledning til modulene

Her finner dere råd til skoler eller en gruppe kolleger som vil starte et samarbeid om å utvikle egen matematikkundervisning. Utvikling i fellesskap forutsetter at dere har en felles forståelse av sentrale begrep og prinsipper for samarbeidet.

Målet med denne modulen er å finne en slik felles forståelse.

Drøft begrepet "ambisiøs matematikkundervisning"

I denne økta skal dere søke etter en felles forståelse av hva som ligger i begrepet «ambisiøs matematikkundervisning». Hvis dere er inntil seks lærere kan dere drøfte spørsmålene i fellesskap. Er dere mer enn seks lærere kan det være fornuftig først å dele dere i grupper på 3-4 lærere og så la innspillene fra hver gruppe bli gjenstand for drøfting i plenumssamling.

Gruppearbeid

 • Del med hverandre de momentene dere har notert fra artikkelen dere har lest.
 • Diskuter begrepet ”ambisiøs matematikkundervisning” ut fra prinsippene og undervisningspraksisene som kjennetegner en slik undervisning.
  • Hva kan de bety i praksis?
  • Hva kan være utfordrende?
 • Hvordan samsvarer prinsippene og praksisene i ambisiøs matematikkundervisning med beskrivelsen av undersøkende matematikkundervisning og matematisk forståelse?

Prinsipper for samarbeid

Skal samarbeidet mellom kolleger fungere godt må man være enige i noen prinsipper for samarbeidet om utvikling av egen undervisning. Underveis i utviklingsarbeidet kan det være nyttig å trekke fram og minne hverandre på det man er blitt enige om.

Eksempler på prinsipper for samarbeid:

 • Det er viktig at vi alle er åpne for nye ideer og tanker, at vi er nysgjerrige på matematikk, matematikkundervisning og elevers tenkning og læring. Ingen av oss har "riktige svar" og det er alltid mer å lære.
 • Observasjon av andres undervisning og å åpne egen undervisning for andre er verdifullt for læring og videre utvikling av egen undervisningskompetanse.
 • Aktiv deltakelse er en forutsetning for den enkeltes læring, og det er viktig for felleskapet at alle kommer med innspill og tanker, at man viser respekt for andres innspill og er villig til å utfordre både egen og andres forståelse.
 • Vi skal være "kritiske venner" for hverandre og sammen skal vi prøve å gå i dybden på ulike spørsmål knyttet til matematikk, matematikklæring og -undervisning.
 • jFor å utvikle et felleskap som fremmer læring og utvikling er det viktig at vi alle stiller godt forberedt til møtene. Videre er det viktig at man er med på alle møtene og at tida som er satt av respekteres. På den måten legges det grunnlag for utvikling av et godt læringsmiljø for alle.

Gruppearbeid

 • Diskuter forventninger til samarbeid om utviklingsarbeidet, både forventninger til deg selv og til de andre deltakerne.
 • Bli enige om hvordan dere ønsker å ha det i gruppa ved å ta utgangspunkt i eksemplene på prinsippene i ruta over.
  • Hva kan de bety i praksis?
  • Er det noe dere vil ta bort eller omformulere?
  • Noen dere ønsker å legge til?

 

Organisering av utviklingsarbeidet

Ressursene til bruk i kompetansehevingen er organisert i 10 moduler. Hver modul er delt i fire økter:

 1. Forarbeid som består i en individuell del der deltakerne leser en artikkel, ser en film eller liknende. Deretter drøftes innholdet i gruppe. Hvis det er flere grupper avsluttes denne delen med en felles drøfting i plenum.
 2. Planlegging og øving. Lærergruppen planlegger en aktivitet sammen og øver på gjennomføringen.
 3. Utprøving med elevene gjennomføres i egen klasse.
 4. Refleksjon og analyse avslutter modulen.

 

Anbefalt tidsbruk

Økt 1:     Inntil 45 min på individuelle del.
30 min på gruppearbeid og plenum med stram organisering.

Økt 2:     90 min til planlegging. 30 min til øving

Økt 3:     20-45 min til utprøving avhengig av aktivitet

Økt 4:     45 minutter til refleksjon og analyse

 

Gruppearbeid

Ta utgangspunkt i de rammebetingelsene dere har for samarbeid om utviklingsarbeidet.

 • Lag en timeplan for fellesarbeidet som kan passe for alle og at det er tid til individuelt arbeid som skal gjøres mellom øktene.
 • Dere bør bli enge om utprøvingen skal skje med samme trinn eller elevgruppe hele tiden, eller om dere skal variere det fra gang til gang. Utprøvingene kan vare 20-40 minutter, avhengig av aktiviteten.