Modul 10 - Problemløsing

En problemløsningsoppgave kan ta alt fra 20 min til 60 min, avhengig av oppgaven og hvorvidt det er aktuelt å samle elevene til en felles diskusjon i løpet av perioden de arbeider med problemet. 

Forarbeid

Individuelt arbeid

 • Les artikkelen Undervisning ‒ Planlegging, prosess og produkt og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Tenk spesielt gjennom:
  • I artikkelen diskuteres det ulike elementer av matematikklærerarbeid. Hva synes du er det mest utfordrende?
  • Tenk gjennom en situasjon der du følte at du håndterte den utfordringen bra og en der du føler at det ikke ble så bra.
   Hva kan være årsaker til det ene og det andre? 

 • Forrige gang så dere på filmen ”Sjokoladekake." Se nå på noen av de andre filmene og diskusjonsspørsmål knyttet til Problemløsning.
   

Gruppearbeid

Diskuter spørsmålet knyttet til artikkelen og momenter dere har markert

 

Planlegging og øving

Gruppearbeid

Dere skal sammen planlegge en ny problemløsningsaktivitet som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med. Tenk på erfaringene fra forrige gang og velg gjerne et problem som gir dere mulighet til å utforske noen andre sider ved problemløsingsoppgaver.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for problemløsingsoppgaver, og diskuter dere fram til enighet om de ulike momentene som skisseres der. Lag et undervisningsnotat for arbeid med oppgaven. Tenk spesielt gjennom
  • både prosessmålet og det matematisk målet med aktiviteten - hva skal elevene lære gjennom arbeidet med denne aktiviteten og hvordan dere skal fremme det i undervisningen
  • hvordan dere skal introdusere problemet for elevene slik at de motiveres til arbeidet
  • hvordan dere skal organisere arbeide for å fremme deres deltakelse
  • hvilke utfordringer elevene kan oppleve under arbeidet og hvordan kan dere hjelpe dem videre uten å redusere deres mulighet til utforskning og læring
  • skisser 3-4 fremgangsmåter dere ser for dere at elevene kan komme med og tenk gjennom hva dere ønsker å trekke frem i fellesdiskusjon og hvordan dere skal gjøre det
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

Bruk «time-out» underveis i øvingen. En lærer gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Læreren gjennom introduksjonen «elevene» i samarbeid velger ulike måter å løse problemet på og skriver hver sitt tenkte elevsvar med utgangspunkt i de forventede elevsvarene dere har diskutert under planleggingen. Øvingen blir da todelt:

 1. Læreren introduserer problemet.
 2. Simulering av en oppsummering. «Elever» viser læreren sine løsninger og læreren gjennomfører en oppsummering som planlagt. Legg vekt på å orientere «elevenes» oppmerksomhet mot andres løsninger. Bruk samtaletrekkene aktivt og sørg for å få fram både prosessmålet og det matematiske målet.

Utprøving

La elevene få egne ark å skrive på slik at dere kan samle inn løsningene etterpå!

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer hver sin elevgruppe og tar notater av hvordan gruppen arbeider med problemet.
  • Hvilke strategier bruker de?
  • Endrer de strategi underveis?
  • Hvilke matematisk utfordringer møter de?
  • Hvordan blir de matematiske utfordringene løst?
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at oppsummeringen er gjennomført.
 • Saml inn elevenes løsninger.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under av oppsummeringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.

Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført. 

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

 • Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:
  • I hvilken grad samsvarte deres forventninger om elevers utfordringer og strategier med det dere opplevde i utprøvingen?
  • Hvilke muligheter og utfordringer knyttet til elevers matematikklæring ser dere i bruk av problemløsning i undervisning?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikkundervisning og -læring  generelt vil dere ta med dere videre fra denne utprøvingen?
 • Hvilke muligheter og utfordringer ser dere for deres videre arbeid med utvikling av ambisiøs matematikkundervisning?
  Hvordan kan dere arbeid med dem?