Modul 4 – Utforske mønster

Utforsking i matematikk handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane (Utdanningsdirektoratet, 2020).

 Målet med denne modulen er at deltakerne skal

 • legge til rette for en matematisk samtale rundt en telling
 • planlegge for å rette elevenes oppmerksomhet mot mønster i tall og hvordan mønster kan utnyttes i beregninger
 • legge spesiell vekt på å orientere elevene mot hverandres ideer ved bruk av samtaletrekket repetere

 

Denne modulen legger spesiell vekt på

 • kjerneelementet Utforsking og problemløsing
 • samtaletypen Åpen strategideling
 • samtaletrekket Repetere

Aktivitet: Telle i kor med 4 fra 4
Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

 

MAM-syklus%20sirkel.png
 

1. Forberedelse

Tid: 30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Telle i kor.

 • Marker deler du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.

Se filmen Telle i kor med 120 fra 120. 

 • Når elevene begrunner mønster/sammenhenger er det ofte bare beskrivelser. Ta utgangspunkt i noen av sammenhengene du har lagt merke til (i artikkelen eller i filmen) og gi et eksempel på en beskrivelse og en begrunnelse.

Ta notatene med til diskusjon i gruppe/plenum.

Hvis dere er færre enn ti lærere kan dere gjennomføre samarbeidet som en gruppe uten plenum.

2. Diskusjon av teori

Tid: (15 + 15) minutter

Grupper:
Den som leder modulen sørger for at

 • alle i gruppen i tur og orden får si det de har merket seg
 • gruppen holder tiden og passer på at dere først og fremst samtaler om spørsmålene
 • blir enig om hva dere skal løfte fram i plenum og hvem som skal gjøre det

Plenum:
Gruppene deler momentene de har valgt ut.
Noter stikkord som dere kan ta med inn i planleggingen.

3. Felles planlegging

Tid: 60 minutter
Grupper: inntil 10 deltakere

Bruk Undervisningsnotat Modul 4 og planlegg aktiviteten Telle med 4 fra 4.
Diskuter de ulike momentene i undervisningsnotatet og bli enig om et felles notat.
Tenk gjennom

 • hvilke mønster elevene kan komme til å se
 • hvilket mønster dere ønsker at elevene skal begrunne
 • hvordan elevenes innspill skal representeres på tavla
 • hvordan samtaletrekket Repetere kan bidra til at både lærer og medelever får klarhet i hvordan elevene tenker

Alle deltakerne noterer det dere blir enige om i undervisningsnotatet. Den som leder modulen passer tiden slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta. Velg til slutt hvem av dere som skal lede en øving mens kollegene er «elever».

4. Øving

Tid: 30 minutter

Deltakerne i planleggingsgruppen øver på aktiviteten. En eller to deltakere har rollen som lærer, resten er «elever». «Læreren» følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen. 

Både «læreren» og «elevene» kan be om Time-Out. Da tar dere et kort avbrekk for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen.
Det kan for eksempel dreie seg om hvordan
dere vil

 • gi respons til elevenes innspill
 • få elevene til å lytte til hverandre
 • disponere tavlen

Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om (deler av) planleggingsgruppen deltar når opplegget prøves ut med elevene. Time-out kan også bli benyttet under utprøvingen.

5. Utprøving med elever

Tid: Hele eller deler av ei undervisningsøkt.

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt. Bruk Time-Out om dere er flere sammen om utprøvingen. Dere kan for eksempel diskutere hvordan dere kan gi passende respons eller invitere flere elever inn i samtalen.

Dokumentasjon

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under utprøvingen.
 • Noter etter utprøvingen hva du mener du lyktes med og hva som var utfordrende.
 • Ta bilde av det tavlene/plakatene etter at aktiviteten er prøvd ut

Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat.

6. Vurdering/refleksjon

Tid: (20 + 10) minutter

Grupper: 

Deltakerne deler erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene. Ta runden slik at alle får presentere sine tanker og erfaringer.

 • Hvordan begrunnet elevene mønster de så?
 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Hvordan fungerte samtaletrekkene dere hadde planlagt å bruke? Gi konkrete eksempler.

Hver gruppe noterer to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Plenum: 
Hver gruppe deler momentene dere har valgt med kollegene.

Personer_transparent_gr%C3%B8nn.png

 

Til deg som leder modulen

Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

 1. Forberedelse: 30 minutter
 2. Diskusjon av teori: 30 minutter
 3. Felles planlegging: 60 minutter
 4. Øving: 30 minutter
 5. Utprøving med elever: Hele eller deler av en undervisningsøkt.
 6. Vurdering/refleksjon: 30 minutter

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede prosessen under komponent 2 - 6 i syklusen.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Oppfordre deltakerne til å lese artikkelen før dere møtes til diskusjon.
 • Kopier Undervisningsnotat Modul 4 til felles planlegging.