Matematikk 1P: Eksempeloppgave med regneark 2

Del 2, oppgave 5

Oppgaven er hentet fra eksempeloppgaver til MAT1011 Matematikk 1P (Utdanningsdirektoratet, 2014, s. 11).

På Skatteetatens nettsider finner vi følgende opplysninger:

 

2013

 2014

 Trygdeavgift 7,8 % av personinntekt 8,2 % av personinntekt 
 Toppskatt

9 % av den delen av personinntekten som overstiger 509 600 kr

12 % av den delen av personinntekten som overstiger 828 300 kr 

9 % av den delen av personinntekten som overstiger 527 400 kr

12 % av den delen av personinntekten som overstiger 857 300 kr 

 Inntektsskatt 28 % av trekkgrunnlag * 27 % av trekkgrunnlag *

 * Trekkgrunnlag = Personinntekt - Fradrag

I 2013 hadde Hanna en personinntekt på 550 000 kr og fradrag på til sammen 140 450 kr.

a) Lag et regneark som beregner trygdeavgift, toppskatt, trekkgrunnlag, inntektsskatt og nettoinntekt for Hanna. Vis hvilke formler du har brukt.

Hanna regner med å få en personinntekt på 925 000 kr og fradrag på til sammen 280 950 kr i 2014.

b) Hvor mye må Hanna betale i skatter og avgifter i 2014?

Løsningsforslag

I dette løsningsforslaget bruker vi en Hvis-setning for å beregne toppskatten. For en løsning uten Hvis-setning, se "Alternativ beregning av toppskatt" (under).

a)

regeark%203.PNG

Formlene som er brukt:

regneark%204.PNG

Hannas trygdeavgift, toppskatt, trekkgrunnlag, inntektsskatt og nettoinntekt for 2013 kommer fram i regnearket.

 b) Formlene i regnearket er de samme som i oppgave a).

 regneark%205.PNG

 Hannas skatter og avgifter for 2014 kommer fram i regnearket.

Fil

Microsoft Excel-fil til nedlasting

Kommentarer

Elevene bør øve mye på å lage formler og bruke formelvisning i regnearket. Regnearket utvider seg når elevene går fra vanlig visning til formelvisning, noe som kan gjøre regnearket uoversiktlig for elevene. Det er derfor viktig at de lærer å justere kolonnebreddene slik at alle formler og lignende vises. For lavt presterende elever kan det være en fordel å lage en egen kolonne for kr (kroner) i stedet for å bruke formatering. Da kan de bruke den samme fremgangsmåten på enheter som ikke har noen innebygd formatering i regnearket.

Regneark

Didaktiske refleksjoner

Tradisjonelle regneark er best egnet til slike typer oppgaver

Microsoft Excel er godt tilpasset beregninger i økonomi. Regnearket i GeoGebra er lite egnet.

Bruk kun kroneverdien og endre antall desimaler til 0

Excel oppfatter ikke «80 kr» som et tall som man kan regne med. Elevene må skrive inn tallverdien og formatere den etterpå (høyreklikk i cellen som skal formateres, velg «Formater celler», deretter «Tall»-fanen og så «Valuta»).

Prosent eller prosentfaktor

Mange regneark, blant annet Excel, er programmert slik at man kan skrive inn «8 %». I andre regneark må elevene bruke prosentfaktor (0,08).

Hvis …, så …

Hvis-setninger er vanskelige for elevene, blant annet på grunn av parentesene. Lavt presterende elever kan ha nytte av et alternativt løsningsforslag (se nedenfor).                                                                

Husk å justere formelvisningen slik at alt får plass på en side

Liggende visning er ofte best. Husk å få med kolonne- og radnavn.

 

Alternativ beregning av toppskatt

Ved å bruke Hvis-setninger, vurderer regnearket automatisk om det skal betales toppskatt og til hvilken sats. Det er mulig å beregne toppskatten uten Hvis-setninger. Metoden under beregner toppskatt for personinntekter over grensen for høyeste sats i oppgave b), altså for de som skal betale toppskatt etter minste og høyeste sats. Elevene må justere formlene dersom inntekten ligger mellom grensen for minste og høyeste sats (ingen toppskatt etter høyeste sats) eller under minste sats (ingen toppskatt).

 regneark%206.PNG   

 

Relaterte filer