Nasjonale prøver i regning

Liten jente som løser oppgaver på en skjerm
Matematikksenteret utvikler oppgaver og veiledninger til de nasjonale prøvene i regning.

De nasjonale prøvene skal måle den grunnleggende ferdigheten å kunne regne, og er i dag obligatorisk for alle elever på 5., 8. og 9. trinn. Det er omtrent 180 000 elever som gjennomfører disse prøvene hvert år. 

Matematikksenteret har hatt oppdrag knyttet til de nasjonale prøvene, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, siden 2002. Dagens oppdrag innebærer årlig å utvikle en ny digital prøve for 5. trinn og for 8. og 9. trinn med veiledningsmateriell for oppfølging av resultater, og ankerprøver for de samme trinnene for å se på utvikling over tid. I tillegg utarbeider vi tekniske rapporter for hver prøve. De tekniske rapportene beskriver utviklingsprosessen og oppsummerer resultatene fra den årlige gjennomføringen. Gjennom arbeidet har vi vært en aktiv bidragsyter i utviklingen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i Norge.

Les mer om nasjonale prøver hos Udir 

En grundig utviklingsprosess

Matematikksenterets kompetanse på prøveutvikling er et resultat av en praksisnær og forskningsbasert tilnærming, og vi har med oss erfaringer og kunnskap fra andre land.
Prøvene blir utviklet gjennom en lang og grundig prosess som består av oppgaveproduksjon, overgang fra kortsvaroppgaver til flervalgsoppgaver og sammensetting av valide og reliable prøvesett. Alle oppgaver prøves ut i tre omganger, der omtrent 2000 – 3000 elever deltar på hver utprøving.

Arbeidet med prøvene blir utført av en prøveutviklingsgruppe ved senteret, som i dag består av åtte personer med variert alder og bred erfaring fra undervisning, læreplanarbeid og prøveutvikling.

Oppgavene er nøye utprøvd og utvalgt

Matematikksenteret bruker omtrent to år på å utvikle en nasjonal prøve i regning. På denne tiden blir oppgavene kvalitetsikret på best mulig måte. Det innebærer blant annet at oppgavene prøves ut i tre omganger på representative utvalg av elever.

Les mer om hvordan prøvene blir til 

Etter hver utprøving blir hver enkelt oppgave nøye analysert, og oppgaver som ikke fungerer tilstrekkelig, blir luket vekk. Utprøvingen sikrer at vi er trygge på at elever som løser en oppgave riktig er i gjennomsnitt betydelig dyktigere enn elever som ikke løser oppgaven riktig. Dermed er det, i det store bildet, ikke tilfeldig hvilke elever som løser en oppgave riktig og ikke. Dette gjelder også for flervalgsoppgaver, som i nasjonale prøver i regning er utviklet på en måte som ikke så mange andre prøvemiljø i verden kan skilte med. 

Flervalgsoppgavene i nasjonale prøver i regning er i utgangspunktet utviklet som kortsvarsoppgaver (eleven gir ett tallsvar). De høyfrekvente feilsvarene fra kortsvarsoppgavene danner utgangspunkt for flervalgsoppgavene i nasjonale prøver, og ikke oppgaveforfatterens oppdiktede alternativer. De aller fleste oppgavene er også utviklet med tanke på at ulike strategier skal være naturlige å benytte i oppgaveløsningen.

Alternativene i flervalgsoppgaver er reelle elevsvar fra en åpen utprøving og oppgavene egner seg for å løses ved hjelp av ulike strategier. Det betyr at oppgavene egner seg godt som utgangspunkt for gruppe- og klasseromsdiskusjoner. Dette gjelder for alle fag med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne.

 

En inngang til mer læring

Vi har laget veiledninger som viser hvordan dere kan utvikle undervisningspraksisen i kollegiet og styrke elevenes ferdighet i å regne - med utgangspunkt i resultatene fra nasjonale prøver. Veiledningene inneholder konkrete ideer og støtte til regning i flere fag. 

 

Flere prosjekter innenfor prøveutvikling

Utvikling av eksamen i matematikk

I tillegg til Nasjonale prøver i regning, har Matematikksenteret fått i oppdrag å utvikle eksamen i matematikk for 10. trinn, Vg1 og i fellesfaget 2P/2P-Y på Vg2. Tidligere har vi utviklet læringsstøttende prøver i regning for 6. trinn og Vg1, samt læringsstøttende prøver i matematikk for 5. - 10. trinn. 

Forskning på adaptive prøver

I forskningsprosjektet ADAPTvurder ser vi nærmere på om prøver kan tilpasses elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset opplæring og videre utvikling. Les mer: www.matematikksenteret.no/forskning/adaptvurder