Nasjonale prøver - en inngang til læring

Bilde tatt ovenfra som viser elever som jobber med en oppgave sammen
Matematikksenteret har laget veiledninger som viser hvordan dere kan utvikle undervisningspraksisen i kollegiet og styrke elevenes ferdighet i å regne - med utgangspunkt i resultatene fra nasjonale prøver. Veiledningene inneholder konkrete ideer og støtte til regning i flere fag.

Matematikksenteret utvikler på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet de nasjonale prøvene i regning. I tillegg utvikler vi veiledningsmateriell til prøvene. Veiledningsmateriellet viser hvordan skoler kan jobbe med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne i kollegiet, og hvordan lærere kan utvikle den grunnleggende ferdigheten i sine fag.
 

Veiledningene er et svært godt utgangspunkt til mer læring. Resultatene fra nasjonale prøver kan brukes til å tilpasse videre undervisning, både i klasserommet og til enkeltelever, og skaper rom for å jobbe aktivt med regning i flere fag. "Veiledning til lærere – oppfølging og videre arbeid med prøven" skal gjøre dette arbeidet enklere.

Oppgavene er nøye utprøvd og utvalgt

Matematikksenteret bruker omtrent to år på å utvikle en nasjonal prøve i regning. På denne tiden blir oppgavene kvalitetsikret på best mulig måte. Det innebærer blant annet at oppgavene prøves ut i tre omganger på representative utvalg av elever.

Les mer om hvordan prøvene blir til 

Etter hver utprøving blir hver enkelt oppgave nøye analysert, og oppgaver som ikke fungerer tilstrekkelig, blir luket vekk. Utprøvingen sikrer at vi er trygge på at elever som løser en oppgave riktig er i gjennomsnitt betydelig dyktigere enn elever som ikke løser oppgaven riktig. Dermed er det, i det store bildet, ikke tilfeldig hvilke elever som løser en oppgave riktig og ikke. Dette gjelder også for flervalgsoppgaver, som i nasjonale prøver i regning er utviklet på en måte som ikke så mange andre prøvemiljø i verden kan skilte med. 

Flervalgsoppgavene i nasjonale prøver i regning er i utgangspunktet utviklet som kortsvarsoppgaver (eleven gir ett tallsvar). De høyfrekvente feilsvarene fra kortsvarsoppgavene danner utgangspunkt for flervalgsoppgavene i nasjonale prøver, og ikke oppgaveforfatterens oppdiktede alternativer. De aller fleste oppgavene er også utviklet med tanke på at ulike strategier skal være naturlige å benytte i oppgaveløsningen.

Alternativene i flervalgsoppgaver er reelle elevsvar fra en åpen utprøving og oppgavene egner seg for å løses ved hjelp av ulike strategier. Det betyr at oppgavene egner seg godt som utgangspunkt for gruppe- og klasseromsdiskusjoner. Dette gjelder for alle fag med den grunnleggende ferdigheten å kunne regne.

Veiledningen til nasjonale prøver er tredelt

Den første delen forklarer formålet med nasjonale prøver i regning, og er en nyttig introduksjon til videre arbeid. I denne delen finner du også informasjon om årets prøve og en tabell som viser hva hver enkelt oppgave måler, og hvilke fag oppgaven kan relateres til.
 

NP%20veiledninger%20tabell%20del%201.png
Tabellen viser blant annet at oppgave 9 omhandler forhold og multiplikasjon eller divisjon, den er knyttet til fagene matematikk og mat og helse, og riktig svar på oppgaven er alternativ 1.

Veiledningens andre del forklarer hvordan kollegiet kan følge opp resultater på tvers av fag, og hvordan lærere kan benytte oppgavene i klasserommet som en inngang til læring.
Denne delen forklarer også hvordan mestringsnivåene er bygd opp. Mestringsnivåene sier noe om hva oppgavene på hvert nivå måler, som kan være nyttig informasjon i planlegging av den videre opplæring til elever og elevgrupper. I denne delen finner du også anbefalinger for hvordan elevresultater bør tolkes og kan formidles til foresatte.

I del tre beskrives alle fag som er relevant for årets prøve. For hvert fag finner du konkrete eksempler på hvordan du kan jobbe med spesifikke deler av den grunnleggende ferdigheten å kunne regne.
Utgangspunktet for eksemplene er at vi analyserer èn oppgave fra årets prøve som er relatert til hvert fag. I tillegg har vi skrevet tips til læreren om hvordan temaet som oppgaven måler kan utvikles som en naturlig del av undervisningen, og tips til elevaktiviteter.
 

NP%20veiledninger%20bilde%20del%202.png
Her ser vi et utdrag fra veiledningen for faget mat og helse. Oppgaven omhandler en utvidelse av en oppskrift. Tabellen under oppgaven viser svarfordeling ved siste utprøving, og mulige forklaringer til de ulike feilsvarene. Hvert feilsvar er også relatert til hvilken prosess i den helhetlige problemløsningsprosessen som elevene har utfordringer med.

Resten av veiledningen for mat og helse retter fokus på arbeid med utvidelse eller reduksjon av oppskrifter, og hvordan læreren i mat og helse kan bidra til å utvikle elevenes regneferdigheter som en naturlig del av undervisningen.

Alle eksempler i denne saken er tatt fra veiledningen for 8. og 9. trinn 2020. Det finnes også veiledninger for 5. trinn.

Matematikksenteret arbeid med nasjonale prøver 

Det er Matematikksenteret som på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utvikler oppgaver og veiledninger til nasjonale prøver i regning for 5., 8., og 9. trinn. Les mer om arbeidet med nasjonale prøver

 

Relaterte filer