Læreplanforståelse

Generelt om regning og skoleutvikling

På sidene våre finner du ulike ressurser som knytter regning til skolebasert kompetanseutvikling. Ressursene er basert på prinsippene for skolebasert kompetanseutvikling og erfaringer involverte kompetansemiljøer har fått i prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Ressursene er fordelt på tre ulike områder:

  • Forankring av satsningsområdet i personalet
  • Læreplanforståelse
  • Nasjonale prøver og skolebasert kompetanseutvikling

Ressursene kan bidra til å utvikle forståelsen for regning i personalet på ulike måter. Det er også lagt opp til at forarbeid og etterarbeid skal være en del av arbeidet med ressursene. Det er viktig at prosjektgruppen (de ansvarlige på skolen) legger til rette for at forarbeidet blir gjennomført og setter av god tid til etterarbeid med refleksjon. Prosjektgruppen må også sette av god tid i sitt etterarbeid til å systematisere og analysere det arbeidet lærerne har gjort i forbindelse med ressursene. Det vil danne utgangspunktet for det videre arbeidet i satsningen.

Ressursene bygger ikke på hverandre og må derfor ikke gjøres i en bestemt rekkefølge, men vi anbefaler alle å starte med å forankre regning i personalet. Dette vil gi et godt felles fundament å bygge videre på.

Hver enkelt skole må selv vurdere hvilke ressurser de ønsker å bruke og gjøre nødvendige tilpasninger for at ressursene skal fungere så godt som mulig. For de som er helt i startfasen anbefaler vi å arbeide med læreplanforståelse etter at regning er forankret i personalet. Ressursene er beregnet for hele personalet og følger en IGP-struktur, men ressursene kan tilpasses til å følge andre strukturer for utvikling.

IGP -modellen

I – Individuelt arbeid. Den enkelte deltaker arbeider individuelt med ett eller flere spørsmål om et tema, en tekst, eller lignende. Det er viktig at deltakerne noterer ned sitt arbeid.

G – Arbeid i team/gruppe. Deltakerne legger fram sine individuelle svar for hverandre på gruppa, og gruppa drøfter de individuelle svarene i fellesskap. Med utgangspunkt i gruppediskusjonen utarbeider gruppa et felles svar på spørsmålene, som de leverer inn eller forbereder en presentasjon.

P – Plenum. Teamene/gruppen presenterer sine skriftlige svar for de andre. Dette kan gjøres på ulike måter for eksempel som en PowerPoint-presentasjon, torgkafé, verdenskafé, eller lignende.

Etter at alle gruppene har presentert sitt arbeid må prosjektgruppa systematisere og analysere deltakernes arbeid. Dette arbeidet danner grunnlaget for det videre arbeidet og hvilke valg som bør gjøres i skolens videre utviklingsarbeid.

De ulike stegene vil være nærmere beskrevet i ressursene. 

Valg av satsningsområde bør være et resultat av et felles ønske blant lærerne. Uten et felles ønske om satsningsområde kan satsningen føles som et påtvunget utviklingsprosjekt som i sin tur gjør at personalet ikke drar i samme retning. Det anbefales at skolen i fellesskap har valgt satsningsområdet på bakgrunn av lærernes og skoleledelsens ønske før skolen tar i bruk ressursene på denne siden.

Regning og de andre grunnleggende ferdighetene er i rammeverket for grunnleggende ferdigheter beskrevet som redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse. Ferdighetene er uttrykt på ulik måte og i varierende grad i læreplanen i læreplanen for de ulike fagene. Skal intensjonen med de grunnleggende ferdighetene bli ivaretatt må hver enkelt faglærer forstå hvilken funksjon de har som en del av kompetansen i faget. Her vil du finne ressurser som omhandler læreplanforståelse og hvordan lærere kan arbeide med læreplanen for å integrere regning i sin undervisning.

Regning som grunnleggende ferdighet er synliggjort i læreplanen på to ulike måter for hvert enkelt fag:

  1. En beskrivelse av hva regning er i faget.
  2. Integrert i noen av kompetansemålene for faget.

I tillegg må hver enkelt faglærer se beskrivelsen av regning, kompetansemålene og fagets formål i sammenheng. Å ta utgangspunkt i læreplanens beskrivelser og kompetansemål er viktig for å sikre at regningen blir på fagenes premisser. Vi anbefaler at det settes av god tid til at lærerne får sette seg inn i læreplanens beskrivelser. Da har de gode forutsetninger for å forstå hva regning er i sine undervisningsfag og dette kan føre til utvikling av egen praksis.