ADAPTvurder - digitale vurderingsvektøy for bedre læring

Illustrasjonsbilde av voksne som peker på noen prikker på et smartboard
Matematikksenteret utvikler digitale vurderingsverktøy for bedre læring. Gjennom prosjektet ADAPTvurder skal vi undersøke om prøver kan tilpasses elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset opplæring og videre utvikling.

Matematikksenteret jobber i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune, Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Inspera, med utviklings- og forskningsprosjektet ADAPTvurder. Prosjektet omhandler adaptive prøver, og skal utvikle prøver i grunnleggende ferdigheter i lesing og regning for elever på 3. trinn. Det er gitt midler fra Forskningsrådet til prosjektet, og Matematikksenteret har fått i oppdrag å utvikle prøven i regning.

Adaptiv vurdering og læring

Skoleeiere, skoleledere og lærere har etterlyst et vurderingsverktøy som gir mer presis informasjon om elevenes ferdighetsnivå, enn det dagens prøver gir. I motsetning til eksisterende (lineære) prøver for den aktuelle aldersgruppen, skal ADAPTvurder gi informasjon om ferdighetsnivået til alle elevene; fra de som viser under forventa progresjon og til de som viser over forventa progresjon i lesing og regning.  

I en adaptiv prøve vil oppgavene eleven møter, kontinuerlig bestemmes ut ifra hvordan eleven svarer på oppgavene han eller hun får underveis i prøven. Prøven blir på denne måten tilpasset den enkelte elev sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Elever med ulik kompetanse vil få forskjellige oppgaver. På den måten vil prøven være med på å gi alle elever en opplevelse av både mestring og utfordring i prøvegjennomføringen. Når oppgavene elevene møter er nært knyttet til deres ferdighetsnivå, slipper de å bruke tid på oppgaver som enten er alt for enkle eller altfor vanskelige. Oppgavene skal også være med på å fange opp eventuelle misoppfatninger eller typiske feil, slik at lærerne kan bruke denne informasjonen til å tilpasse undervisningen framover. 

De adaptive prøvene fra prosjektet ADAPTvurder, skal implementeres i skoleåret 2021/22. I den ferdige prøven, skal elevene møte omtrent 20-25 oppgaver, tilpasset sitt ferdighetsnivå. Prøven skal gjennomføres innen 40 min.

Se filmen med invitasjon til lærere om å melde seg på utprøving: