Kongler

Kongle

Hensikt

Problemløsing. Problemløsingsstrategier.

Du trenger

Kongler, nøtter, steiner eller lignende

Beskrivelse av opplegg

Forarbeid
Aktiviteten krever ikke noe spesielt forarbeid.

Gjennomføring av aktiviteten
Læreren presenterer oppgaven muntlig. Elevene kan be om å få opplysninger gjentatt og eventuelt notere stikkord.
Finn 30 kongler. Fordel konglene i fem grupper etter følgende opplysninger:
I den første og den andre gruppen er det til sammen 14 kongler.
I den andre og den tredje gruppen er det til sammen 10 kongler.
I den tredje og den fjerde gruppen er det til sammen 9 kongler,
og i den fjerde og den femte gruppen er det til sammen 12 kongler.

Hvordan tenkte dere for å finne antall kongler i hver gruppe?

Etterarbeid (inne)

Elevene gjenskaper aktiviteten, og presenterer løsningene for hverandre. Har alle tenkt likt? Lag lignende oppgaver til hverandre.

Lærerveiledning

  • Hvordan tror du elevene dine vil løse oppgaven?  Er det en spesiell problemløsingsstrategi du ønsker å fremheve under oppsummeringen av oppgaven?
  • Hvordan startet elevene?
  • Hvordan resonnerte de i fortsettelsen?
  • Diskuter likheter og forskjeller mellom strategiene elevene har brukt.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 8. trinn
utvikle og kommunisere strategiar for hovudrekning i utrekningar
Kompetansemål etter 8. trinn
lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar
Kompetansemål etter 7. trinn
utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
Kompetansemål etter 7. trinn
bruke samansette rekneuttrykk til å beskrive og utføre utrekningar
Kompetansemål etter 6. trinn
formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
Kompetansemål etter 5. trinn
utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
Kompetansemål etter 4. trinn
lage rekneuttrykk til praktiske situasjonar og finne praktiske situasjonar som passar til oppgitte rekneuttrykk
Kompetansemål etter 2.trinn
utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC